HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging: Gymnastiekvereniging Willen Is Kunnen, te Groot-Ammers.

HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen.

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam gymnastiekvereniging “Willen Is Kunnen”, afgekort W.I.K. Zij is gevestigd in de gemeente Groot-Ammers en is opgericht op 18 oktober 1945.

Wanneer in dit reglement wordt gesproken over de “vereniging” wordt de hierboven genoemde vereniging bedoeld.

Artikel 2.

De vereniging heeft ten doel de gymnastiek in de ruimste zin des woords te bevorderen en daardoor een wezenlijke bijdrage te leveren aan de lichamelijke en geestelijke volksgezondheid. Dit doel zal zij trachten te bereiken door geregelde praktische oefeningen van haar leden, het deelnemen en dergelijke aan- en of uitschrijven van wedstrijden, het geven van uitvoeringen en demonstraties en sportfeesten en het aanwenden van alle andere wettige middelen die dit doel kunnen bevorderen.

Artikel 3.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 4.

De vereniging zal zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie, afgekort K.N.G.U.

HOOFDSTUK 2: Leden.

Artikel 5.

De verenging kent:

 1. Gewone leden;
 2. Junior leden;
 3. Aspirant leden;
 4. Jeugd leden;
 5. Rustende leden;
 6. Ereleden;
 7. Leden van verdienste;
 8. Donateurs.

Alle leden zijn natuurlijke personen. Donateurs kunnen evenwel rechtspersonen, verenigingen of bonden zijn.

Gewone leden zijn leden van 18 jaar en ouder.

Junior leden zijn leden van 16 tot 18 jaar.

Aspirant leden zijn leden van 12 tot 16 jaar.

Jeugd leden zijn leden beneden de leeftijd van 12 jaar.

Rustende leden van 18 jaar en ouder zijn zij, die niet actief aan de lessen en dergelijke deelnemen. Zij zijn vrijgesteld van de te betalen contributie, dit met uitzondering van de Bondscontributie.

Donateurs zijn zij die de vereniging door een jaarlijkse geldelijke bijdrage steunen.

 

N.a.v. het huishoudelijk reglement, zoals vastgesteld door de bondsraad op 23-4-2020, is onderstaand beleidsdocument voor gymnastiekvereniging WIK samengesteld.

Het huishoudelijk reglement maakt onderscheid tussen onderscheidingen KNGU  (zoals leden van verdienste en ereleden) en Onderscheidingen Clubs en clubleden.

1.Aangezien de onderscheidingen leden van verdienste en ereleden worden verleend door de Bondsraad op voorstel van het Bondsbestuur of ten minste 4 leden van de Bondsraad, is dit een categorie onderscheidingen die buiten de invloedsfeer van onze club valt

2.De tweede categorie, te weten de ‘eretekens van verdienst’ en ‘tekens van verdienste’ worden weliswaar verleend door het Bondsbestuur , maar kunnen worden aangevraagd door de club.

Aanvragen voor deze bondsonderscheidingen moeten ten minste zes weken voor de beoogde uitreikingsdatum bij het Bondsbureau worden ingediend.

 

2.a Bondsonderscheiding clubleden

De bondsonderscheidingen clubleden (ereteken van verdienste teken van verdienste  in brons, zilver en goud) worden aangevraagd bij het Bondsbureau en voorzien worden van een motivering.

Voor gymnastiekvereniging WIK  wordt voorgesteld deze onderscheidingen alleen aan te vragen/uit te reiken aan bestuursleden en trainers/leiders/leidsters, die langer dan 25 jaar zitting hebben gehad of les hebben geven. 

 

2.b. Herinneringsteken langdurig lidmaatschap clubleden

Een teken ‘langdurig lidmaatschap’ kan worden uitgereikt aan elk clublid dat 25, 40, 50, 60 of 75 jaar ononderbroken lid is van de KNGU of een van zijn rechtsvoorgangers .

Vanuit de ledenadministratie zal een overzicht worden samengesteld wie voor dit herinneringsteken in aanmerking komt

2.c Jubilea clubs

Aan jubilerende clubs schenkt de KNGU aandacht; voor het eerst bij het 25 jarig bestaan  en vervolgens bij elke volgende 25 jaar. Op voorwaarde dat de club minimaal 10 jaar lid van de KNGU of één van diens recht voorgangers

Artikel 6.

Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding en na betaling van de vastgestelde entreegeld. De toelating als lid behoeft de goedkeuring van het bestuur. De aanmelding geschiedt door invulling en inlevering van een daartoe ter beschikking gesteld formulier.

Aspiranten en jeugdleden hebben toestemming nodig van hun rechtsvertegenwoordiger om tot de vereniging toe te kunnen treden.

Artikel 7.

Op het aanmeldingsformulier moet naast de gebruikelijke vragen tevens de vraag beantwoord worden of het kandidaat-lid lid is, of lid is geweest van een andere gymnastiekvereniging met vermelding van naam en secretariaatsadres van die vereniging. Tevens dient vermeld te worden of beëindiging van het lidmaatschap heeft plaatsgevonden door normale opzegging, royement of andere met name te noemen reden. Het vermelden van onjuiste gegevens op dit formulier kan onmiddellijke uitsluiting als lid tot gevolg hebben.

Artikel 8.

Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart de zich als lid aangemelde persoon, dat hij/zij na toelating door het bestuur, zal handelen in overeenstemming met de statuten van dit huishoudelijk reglement en zich daaraan zal onderwerpen.

Artikel 9.

De toelating geschiedt onder verantwoordelijkheid van het bestuur, nadat is gebleken, dat de persoonlijke antecedenten van het kandidaat-lid zich niet tegen toelating verzetten. De toetreding kan te allen tijde geschieden tenzij het bestuur anders bepaalt. Zij, die als lid worden aangenomen, betalen derhalve het bij besluit van de algemene vergadering vastgestelde inschrijfgeld, de vastgestelde Bondscontributie en de vastgestelde contributie met ingang van de eerste van de maand, indien zij als lid tot de oefeningen zijn toegelaten voor de 16e van die maand. Zij, die als lid tot de oefeningen worden toegelaten na de 15evan de maand, zijn de vastgestelde contributie verschuldigd met ingang van de eerste van de volgende maand.

Artikel 10.

Het lidmaatschap eindigt door:

 1. Schriftelijke opzegging;
 2. Royement;
 3. Overlijden;
 4. Ontbinding van de vereniging;

De opzegging genoemd onder sub a. kan slechts per volle kalendermaand geschieden.

Artikel 11.

Elk lid, genoemd in artikel 5 sub a. tot en met sub g. dat zich schuldig maakt aan wangedragingen, de goede naam der vereniging opzettelijk schaadt of in ernstige mate tekort schiet in zijn verplichtingen ten opzichte van de vereniging, kan door het bestuur of op een door tenminste vijf leden ingediend voorstel, in staat van beschuldiging worden gesteld. Wanneer het bestuur daartoe termen aanwezig acht, wordt aangeklaagde als lid geschorst.

Artikel 12.

Het bestuur belegt binnen drie weken na de vaststelling c.q. de ontvangst van de aanklacht een bestuursvergadering, waar aangeklaagde gelegenheid krijgt zich mondeling te verdedigen. Bij leden tot 18 jaar is aanwezigheid van de rechtsverantwoordelijke persoon gewenst. Bij verhindering of afwezigheid van aangeklaagde, na bij aangetekend schrijven daartoe aanzegging te hebben gekregen, andermaal gelegenheid krijgt zich mondeling te verdedigen.

In deze vergadering doet het bestuur uitspraak ongeacht of beklaagde aanwezig is of niet.

De in dit artikel neergelegde procedure is niet van toepassing op hen, die te kort zijn geschoten in hun contributie plichten.

Artikel 13.

Het bestuur kan een lid naar aanleiding van een schorsing nog de volgende disciplinaire straffen opleggen:

 1. Berisping;
 2. Het verbod om voor een bepaalde tijd een functie te bekleden in de vereniging
 3. Een verbod tot deelname aan wedstrijden, demonstraties, uitvoeringen of oefeningen voor een bepaalde tijdsduur.

Tegen de hierboven disciplinaire maatregelen kan het betrokken lid op de eerstvolgende algemene vergadering in beroep gaan. Dit beroep dient binnen een termijn van vier weken na dagtekening van de disciplinaire maatregel schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend.

Artikel 14.

Royementen kunnen worden uitgesproken op voorstel van:

1e. het bestuur

2e. van een aantal leden, vertegenwoordigende tenminste 10% van de stemgerechtigde leden.

Royement van een lid kan uitgesproken worden wegens:

 1. Herhaaldelijk wangedrag op oefeningen, uitvoeringen, wedstrijden of andere door de vereniging uitgeschreven of opgestelde activiteiten.
 2. Handelingen van het lid, welke in strijd zijn met de goede zeden.
 3. Achterstallige contributiebetaling van meer dan drie maanden, indien na die termijn aan een schriftelijk verzoek tot betaling geen gevolg is gegeven.
 4. Wegens het verstrekken van onjuiste gegevens op het inschrijfformulier.

Het royement dient binnen acht dagen na uitspraak schriftelijk aan de betrokkene te worden medegedeeld.

Het bestuur is verplicht de uitgesproken royementen op de eerstvolgende algemene vergadering aan de leden bekend te maken.

Leden die door het bestuur zijn geroyeerd, hebben het recht van beroep op de eerst volgende algemene vergadering. Dit beroep dient binnen een termijn van vier weken na dagtekening van het royement schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend. Beroep is niet mogelijk indien het royement is uitgesproken volgens artikel 14 sub c.

Artikel 15.

De in artikelen 13 en 14 door het bestuur genomen maatregelen, kunnen door de eerstvolgende algemene vergadering worden herroepen, waarna het betrokken lid direct weer in alle rechten treedt.

Artikel 16.

Leden die zich misdragen, door materialen te vernielen, zullen naast de opgelegde straf ook de kosten van vernieuwing of herstel van het beschadigde moeten betalen.

Artikel 17.

Leden die bedankt hebben of geroyeerd zijn, hebben geen enkel recht van vordering, van welke aard ook, op de vereniging.

HOOFDSTUK 3: Financiën.

Artikel 18.

De contributie, onderscheiden naar afdeling en of leeftijden, worden bij afzonderlijk besluit door de algemene vergadering vastgesteld. Eveneens wordt door de algemene vergadering het verschuldigde inschrijfgeld bepaald, dat bij toelating van een lid wordt geheven. Overigens geldt de verplichting tot betaling van inschrijfgeld en contributie, zoals nader is omschreven in de artikelen 6 tot en met 12 van dit reglement.

De leden zijn verplicht hun contributie per maand, c.q. 2 maanden te betalen. Bij een achterstand van drie maanden in de contributiebetaling kan tot royement worden overgegaan zoals nader omschreven in artikel 14 sub c.

Artikel 19.

Verdere inkomsten van de vereniging zijn eventuele subsidies en overige baten.

Artikel 20.

In bijzondere gevallen, door het bestuur te bepalen, kan ontheffing verleend worden van contributiebetaling.

HOOFDTSTUK 4: Kleding.

Artikel 21.

Het voor alle leden voorgeschreven turnkostuum, te dragen op wedstrijden, uitvoeringen, demonstraties e.d. wordt door het bestuur vastgesteld.

HOOFDSTUK 5: Bestuurlijke organisatie.

Artikel 22.

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden van tenminste 7 personen, t.w.:

 1. Voorzitter;
 2. Secretaris;
 3. Penningmeester;
 4. 2e Voorzitter;
 5. 2e Secretaris;
 6. 2e Penningmeester;
 7. Algemeen commissaris.

Zij worden voor een tijd van drie jaar door de algemene vergadering gekozen uit leden genoemd in artikel 5 sub a., e., f. en g.

De voorzitter wordt in functie gekozen. De overige bestuursfuncties worden door de bestuursleden in onderling overleg verdeeld. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.

Kandidaten voor een functie binnen het dagelijk bestuur worden voor zover mogelijk door het bestuur voorgesteld. Overige kandidaten kunnen tot de aanvang van de algemene vergadering worden aangemeld bij het secretariaat, onder overlegging van een schriftelijke akkoordverklaring van de kandidaat bestuurslid.

Familieleden tot in de 1e graad kunnen niet gelijktijdig deel uitmaken van het bestuur.

Artikel 23.

De leden van het bestuur treden zoveel mogelijk in een gelijk aantal, volgens een opgemaakt rooster, af en wel zodanig dat in drie achtereenvolgende jaren alle bestuursleden aan de beurt zijn gekomen om af te treden. Dit rooster dient zo opgesteld te zijn, dat de voorzitter, secretaris en penningmeester niet in hetzelfde jaar aftreden.

Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar.

In tussentijds ontstane vacatures wordt op de eerstvolgende algemene vergadering voorzien. De functie van het tussentijds afgetreden bestuurslid wordt tot de eerstvolgende algemene vergadering waargenomen door de overig bestuursleden.

Artikel 24.

Het bestuur heeft de uitvoerende macht en het beheer over de gelden, houdt toezicht op de naleving van het gestelde in statuten en reglementen.

Het bestuur kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen als er meer dan de helft van de bestuursleden op de vergadering aanwezig is.

Het bestuur is rekening en verantwoording schuldig van het gevoerde beleid aan de algemene vergadering.

Het bestuur vergadert zo dikwijls als iemand van het dagelijks bestuur dit wenselijk acht. Laatst bedoelde vergadering moet binnen een week na de daartoe geuite wens worden belegd.

Artikel 25.

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten. Het kan buitenrechtelijke vertegenwoordiging opdragen aan door de meerderheid van het bestuur aangewezen gemachtigden.

Artikel 26.

Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse werkzaamheden en is verantwoording schuldig aan het volledige bestuur.

Artikel 27.

De voorzitter heeft de leiding van de dagelijkse werkzaamheden van de vereniging. Hij leidt de algemene vergadering en de bestuursvergaderingen. Hij beslist in bestuursvergaderingen bij staking van stemmen.

Artikel 28.

Het secretariaat is onder meer belast met:

 1. Het bijhouden van de notulen van de algemene ledenvergadering;
 2. Het uitvoeren van correspondentie;
 3. Het in goed geordende staat houden van het archief;
 4. Het laten verzorgen van de ledenadministratie;
 5. Het jaarlijks op de algemene vergadering schriftelijk verslag uitbrengen van het afgelopen jaar;
 6. De verdere, door het bestuur, na overleg op te dragen werkzaamheden.

Het secretariaat wordt gevoerd door de 1e en 2e secretaris, indien noodzakelijk bijgestaan door algemene bestuursleden.

Artikel 29.

De penningmeester beheert de financiële middelen van de vereniging. Hij is verantwoordelijk voor het innen en administreren van de contributie, donatiegelden en eventuele subsidies.

Verder verzorgt hij een verantwoorde en goed controleerbare vastlegging van alle inkomsten en uitgaven van de vereniging.

Hij brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit aan de algemene vergadering over de financiële positie van de verenging. Dit verslag zal minimaal moeten bestaan uit een balans, een exploitatierekening waarin vermeld de werkelijke uitgaven en de begrote uitgaven en toelichting van belangrijke afwijkingen t.o.v. de begroting. Tevens dient hij in een door het bestuur vooraf goedgekeurde begroting voor het komende verenigingsjaar.

Hij beheert en administreert de door de vereniging ingestelde fondsen. De kontanten in de kas zullen in het algemeen een bedrag van € 250,00 niet te boven gaan. De overige geldmiddelen dienen op een giro- en of bankrekening te worden gestort.

De niet op korte termijn benodigde gelden moeten, in overleg met het bestuur, op verantwoorde wijze worden belegd. Opname van deze gelden kan slechts geschieden met machtiging van de voorzitter en secretaris.

Tot de taak van de penningmeester behoort tevens het opstellen en bijhouden van een lijst van alle bezittingen van de vereniging. In zijn werk wordt hij bijgestaan door de 2epenningmeester en indien noodzakelijk door algemene bestuursleden of door het bestuur aan te wijzen personen.

Artikel 30.

Door de algemene vergadering wordt jaarlijks een kascontrolecommissie benoemd. Zij is belast met de controle van het financiële beheer zoals dat wordt gevoerd door de penningmeester. Zij doet dit jaarlijks en brengt van haar bevindingen schriftelijk verslag uit aan het bestuur. Dit schriftelijk verslag wordt jaarlijks aan de algemene vergadering aangeboden en zal mede dienen tot al of niet goedkeuren van het gevoerde beleid.

Tussentijdse controle is, indien gewenst, toegestaan.

Deze commissie wordt benoemd voor drie boekjaren en bestaat uit drie leden. Ieder jaar treedt een lid af. Leden van het bestuur hebben bij verkiezing van deze commissie geen stemrecht en mogen geen zitting hebben in deze commissie.

Artikel 31.

De materialen van de verenging worden beheerd door het bestuur. De verzorging van het materiaal wordt uitgevoerd door de technischkader functionaris in het bestuur, zonodig bijgestaan door enkele leden. Het herstellen van materiaal wordt, indien nodig, na overleg met het dagelijks bestuur, opgedragen aan derden.

Artikel 32.

Aan de verenging zijn een of meer leid(st)ers verbonden. Zij moeten lid zijn van een bij de K.N.G.B. aangesloten vereniging.

De voorwaarden voor benoeming en ontslag, alsmede werktijden, salaris en andere arbeidsvoorwaarden, worden door het dagelijks bestuur, na overleg met het volledige bestuur, d.m.v. een schriftelijke overeenkomst vastgesteld. Daarnaast kan de vereniging gebruik maken van diensten van zelfstandige technische leiders, die doorgaans op niet meer dan twee dagen per week, tegen een bruto inkomen van niet meer dan 2/5 maal het minimumloon, zelfstandig les geven, zulks op wijze en op plaatsen en tijden als in concreto met verenigingschriftelijk nader overeen te komen.

Leid(st)ers maken uit hoofde van hun functie deel uit van de technische commissie.

Artikel 33.

De sporbetoefening wordt gehouden per afdeling, onder leiding van een leid(st)er van die afdeling, eventueel bijgestaan door een of meerdere hulpen. Voor uitvoeringen, demonstraties e.d. wordt per gelegenheid voor het technische gedeelte een hoofdleid(st)er door de technische commissie benoemd, welke wordt bijgestaan door een of meerdere leid(st)ers en of assistenten.

Artikel 34.

Indien gewenst kan oprichting plaatsvinden van een technische commissie (T.C.). De T.C. welke het technische gedeelte van de vereniging behartigt, bestaat uit leid(st)ers, die uit hoofde van hun functie zitting in deze commissie hebben en uit ten hoogste drie door het bestuur aangewezen leden, die jaarlijks worden benoemd. Deze commissie dient te allen tijde uit minimaal vijf leden te bestaan en kiest uit haar midden een secretaris. Deze T.C. behandelt alle technische zaken van de vereniging, in het bijzonder de verwezenlijking van het werkprogramma dat jaarlijks door bestuur, in overleg met de T.C. wordt samengesteld.

De T.C. is verplicht het bestuur te informeren omtrent de technische gang van zaken d.m.v. het verstrekken van de notulen van iedere T.C. vergadering binnen twee weken na afloop van die vergadering, aan het secretariaat.

Plaatsing en overplaatsing van de leden van de selectiegroepen dient door de T.C. in overleg met het bestuur plaats te vinden.

Artikel 35.

Jaarlijks, binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar vindt de algemene vergadering plaats. Het bestuur is gerechtigd, indien nodig, een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen en is daartoe verplicht binnen vier weken, zodra tenminste 10% van de stemgerechtigde leden zulks schriftelijk, met opgaaf van redenen dit aan het bestuur verzoekt. Blijft het bestuur binnen deze termijn van vier weken in gebreke, dan hebben deze leden zelf het recht een buitengewone algemene vergadering uit te schrijven, mits tijdig en behoorlijk geconvoceerd. De kosten van de door de leden bijeengeroepen vergadering worden door de vereniging betaald.

Artikel 36.

De oproeping voor de jaarlijkse algemene vergadering geschiedt door schriftelijke kennisgeving, aan de tot de algemene vergadering toegang hebbende personen, zoals bedoeld in artikel 37, tenminste vier weken voor het houden van deze vergadering, alsmede de te behandelen agendapunten, jaarverslag secretariaat, jaarverslag alsmede begroting komende jaar omtrent de financiële gang van zaken van de vereniging. Alleen bij de buitengewone algemene vergadering is het bestuur gerechtigd op kortere termijn de leden bijeen te roepen en slechts de te behandelen agendapunten aan te geven.

Artikel 37.

Tot de algemene en buitengewone algemene vergadering hebben toegang:

Alle leden bedoeld in artikel 5 a. tot en met g., aangevuld met personen speciaal door het bestuur genodigd. Al deze personen hebben stemrecht en vertegenwoordigen in de vergadering een stem, daarnaast hebben zij het recht het woord te vragen en staande de vergadering voorstellen in te dienen mits deze geacht kunnen worden voort te vloeien uit de in de behandeling zijnde agendapunten.

Ten aanzien van dit laatste besluit de vergadering bij meerderheid van stemmen.

Schriftelijk ingediende voorstellen dienen tenminste een week voor de vergadering bij het secretariaat binnen te zijn gekomen.

Artikel 38.

Op de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering dienen tenminste de volgende punten ter behandeling te zijn geplaatst:

 1. Notulen vorige vergadering.
 2. Jaarverslag secretariaat.
 3. Jaarverslag en verantwoording financieel beleid.
 4. Verslag kascommissie.
 5. Vaststelling begroting en contributie en inschrijfgeld komend jaar.
 6. Verslag technische commissie.
 7. Verkiezing bestuursleden.
 8. Verkiezing commissieleden.
 9. Ingekomen voorstellen.
 10. Rondvraag.

Artikel 39.

Alle besluiten worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, tenzij in dit reglement of statuten anders is bepaald. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.

De stemming over personen geschiedt per vacature met gesloten briefjes, tenzij de vergadering anders besluit.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de meerderheid van de vergadering een schriftelijke stemming verlangt. De voorzitter benoemt een stembureau, bestaande uit drie leden. Het stembureau beslist over de geldigheid van een stembiljet.

Niet geldig zijn biljetten die:

 1. Niet zijn ingevuld;
 2. Welke een persoon niet duidelijk aanwijzen;
 3. Welke meer bevatten dan hetgeen tot duidelijke aanwijzing van de persoon of zaak die bedoeld is;
 4. Ondertekend zijn;
 5. Welke namen bevatten van personen die niet verkiesbaar zijn;
 6. Onleesbaar zijn.

Indien bij stemming over personen niemand de meerderheid heeft verkregen, vindt een tweede stemming plaats. Als bij deze herstemming hetzelfde resultaat wordt verkregen, beslist het lot.

Artikel 40.

Bestuursbesluiten kunnen door de algemene vergadering nietig worden verklaard onder de voorwaarde dat, een speciale commissie in deze algemene vergadering benoemd, binnen drie maanden rapport uitbrengt omtrent deze nietigverklaring, aan een gelijktijdig vastgestelde buitengewone algemene vergadering. Op deze buitengewone algemene vergadering kan het desbetreffende bestuursbesluit na schriftelijke stemming nietig worden verklaard. Deze nietigverklaring dient te geschieden met meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 41.

Bij besluit van de algemene vergadering kan een verenigingsblad worden ingesteld, dat op geregelde tijdstippen onder alle leden wordt verspreid. Voor uitvoering van dit besluit zal door het bestuur een redactie worden benoemd.

Artikel 42.

Indien de algemene vergadering besluit tot het oprichten van bijzondere afdelingen voor andere sporten dan gymnastiek in het ruimste zins des woords, dan zullen daarvoor afzonderlijke reglementen worden vastgesteld.

Artikel 43.

Wijzigingen van dit reglement kunnen slechts plaatsvinden in algemene of buitengewone algemene vergaderingen met meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen. Voorstellen daartoe moeten minstens 4 weken voor de vastgestelde vergadering aan de leden op de gebruikelijke wijze zijn gemaakt.

Artikel 44.

De ereleden en leden van verdiensten genieten de volgende rechten:

 1. Zij mogen alle sportbeoefeningsactiviteiten bezoeken;
 2. Zij zijn vrijgesteld van contributie, behalve de bondscontributie;
 3. Zij hebben alle rechten zoals de gewone leden;
 4. Bij wedstrijden, demonstraties en uitvoeringen, door de vereniging georganiseerd, zal hen een plaats worden aangeboden.

Verwacht wordt van hen dat zij bij een daartoe gericht verzoek van het bestuur, hun medewerking aan de verenigingsactiviteiten zullen geven.

Artikel 45.

Leden die een leiderscursus of andere cursus bezoeken, welke ten goede van de vereniging komt, kunnen de kosten van deze cursus geheel of gedeeltelijk van de vereniging vergoed krijgen, mits zij daartoe voldoen aan de door het bestuur gestelde voorwaarden, en deze vergoeding door een overige instantie wordt gesubsidieerd.

Artikel 46.

Voor ongelukken overkomen tijdens sportbeoefening, tevens uitvoeringen, wedstrijden e.d. kan men het bestuur of de vereniging niet aansprakelijk stellen. Wel is daartoe, via de K.N.G.B. een W.A. en collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Aangifte hiervan dient binnen 24 uur via de penningmeester te geschieden. Bij het verloren gaan van persoonlijke eigendommen kan geen vergoeding worden geëist.

Artikel 47.

Aan hen die de vereniging 25, 40, 50, 60 en 75 jaar als lid hebben gediend, zal een onderscheiding worden uitgereikt. Uitgezonderd zijn zij die de vereniging slechts door een jaarlijkse geldelijke bijdrage steunen (donateurs).

Artikel 48.

Een voorstel tot ontbinding van de vereniging kan alleen behandeld worden in een buitengewone algemene vergadering, indien tenminste vier weken van tevoren dit ter kennis van de stemgerechtigde leden is gebracht zoals genoemd in artikel 37.

Het behoeft een meerderheid van tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen om te worden aangenomen.

In geval van ontbinding wordt over de bezittingen die de vereniging beschikt op de wijze die deze vergadering zal bepalen, rekening houdend met het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 49.

De statuten van dit reglement treden in werking met ingang van de dag volgende op die, waarin de algemene of buitengewone algemene vergadering het besluit daartoe heeft genomen.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of een artikel voor verschillende uitleggingen vatbaar is, beslist het bestuur. De verenging is verplicht een exemplaar van de statuten van dit huishoudelijk reglement te verstrekken bij toetreding als lid en na betalen van het entreegeld, of bij wijziging van de statuten of reglement.

HOOFDSTUK 6: Gedragregels seksuele intimidatie

Artikel 50.

De begeleider moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt (te bewegen).

Artikel 51.

De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, en verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

Artikel 52.

De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

Artikel 53.

Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugd sporter tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

Artikel 54.

De begeleider mag de sporter niet op zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

Artikel 55.

De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

Artikel 56.

De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals kleed- of hotelkamer.

Artikel 57.

De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen va de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

Artikel 58.

De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

Artikel 59.

De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels, zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

Artikel 60.

In die gevallen waarin de gedragregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van 04 - 03 - 2004.

Het bestuur.

Mede mogelijk gemaakt door: